Privatumo politika

Pastatų projektavimo mokslas ir menas, MB (PPMM) privatumo politika

Pastatų projektavimo mokslas ir menas, MB (toliau – PPMM), gerbdama savo klientų, besilankančių PPMM internetiniame puslapyje, kitų internetinio puslapio lankytojų (toliau visi kartu – internetinio puslapio lankytojai) teisę į privatumą, laikosi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) bei kitų asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų bei užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą.

 

Šioje Privatumo politikoje, atsižvelgdami į BDAR 13 str. reikalavimus, pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai lankotės mūsų internetiniame puslapyje.

 

1. Informacija apie duomenų valdytoją

 

Duomenų valdytojas – Pastatų projektavimo mokslas ir menas, MB (PPMM), įmonės kodas – 304506902, adresas – Žirmūnų g. 139A – 204 (II a.), LT-09120 Vilnius, kontaktiniai duomenys – tel. +370 614 54721, el. p. info@ppmm.lt.

 

PPMM valdomas internetinis puslapis – www.ppmm.lt .

 

2. PPMM tvarkomi asmens duomenys

 

Kai lankotės PPMM internetiniame puslapyje ir nusprendžiate su mumis susisiekti telefonu ar el. paštu, rašydami el. laiškus ar skambindami mums telefonu, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikiate šiuos savo asmens duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, savo pasirinkimu – ir kitą informaciją. Šiuos duomenis mes tvarkome komunikacijos su Jumis vykdymo, informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas pateikimo tikslais. Iki sutartinių teisinių santykių stadijoje Jūsų pateikti asmens duomenys yra saugomi tik komunikacijos laikotarpiu (pvz., kol konsultuojame Jus dėl mūsų teikiamų paslaugų), vėliau yra ištrinami ir nearchyvuojami jokiose mūsų duomenų bazėse. Teisinis Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. f) punktu, grindžiamas teisėtu mūsų įmonės interesu. Jums pageidaujant, pateikiame informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas, konsultuojame bei siekiame su Jumis sudaryti paslaugų teikimo sutartį.

 

Jeigu nusprendžiate su mumis sudaryti paslaugų teikimo sutartį, Jūsų duomenų tvarkymo / teikimo klausimai aptariami Jūsų ir PPMM sudaromoje sutartyje. Sutartinų santykių kontekste vykdomas Jūsų duomenų tvarkymas / teikimas nėra šios Privatumo politikos objektas.

 

Kai lankotės PPMM internetiniame puslapyje, kai kurie su Jumis susiję asmens duomenys renkami netiesiogiai, naudojant slapukus. Jūsų įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai, be papildomo Jūsų įsitraukimo, į PPMM internetinio puslapio serverį persiunčia ir laikinai įrašo šią informaciją: Jūsų įrenginio IP adresą, prieigos datą ir laiką, atidaryto failo pavadinimą ir URL, duomenis apie internetinį puslapį, iš kurio Jums buvo suteikta prieiga, duomenis apie Jūsų naudotą naršyklę. Ši, pirmiau paminėta informacija yra renkama ir tvarkoma, siekiant užtikrinti sklandų ir patogų mūsų internetinio puslapio naudojimą. Šie duomenys yra saugomi tik iki Jūsų naršymo internetiniame puslapyje sesijos pabaigos. Teisinis Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. f) punktu, grindžiamas teisėtu mūsų įmonės interesu.

 

Jei savo įrenginio nustatymuose pasirinkote ir davėte sutikimą dėl lokacijos nustatymo funkcijos, ši informacija bus naudojama pasiūlyti, kaip greičiausiai atvykti iki mūsų buveinės iš tos vietos, kurioje esate. Lokacijos nustatymo funkcija naudojama išimtinai pirmiau aprašytam pasiūlymui pateikti; jokiems kitiems tikslams šios funkcijos pagalba surinkta informacija nėra naudojama.
PPMM nevykdo tiesioginės rinkodaros ir nesiunčia Jums su įmonės veikla, teikiamomis paslaugomis susijusių naujienlaiškių. Informuojame, kad, jei ateityje nuspręstume naudoti tiesioginės rinkodaros instrumentą, naujienlaiškius siųstume tik iš anksto gavę Jūsų sutikimą ir laikydamiesi BDAR reikalavimų.

 

3. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

 

PPMM užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai, skaidriai. Asmens duomenys renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. PPMM renkami asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti, pasiekti.

 

PPMM užtikrina, kad savo veikloje darbui, susijusiam su asmens duomenimis, taiko pakankamas technines ar organizacines duomenų saugumo priemones.

 

4. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys? Duomenų tvarkytojai.

 

PPMM darbuotojai gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų tik tais atvejais, jeigu tai yra būtina darbuotojui vykdant jam priskirtas darbo funkcijas.

 

PPMM perduoda Jūsų duomenis buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei. PPMM pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrintų, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus.

 

Prireikus ir esant galiojančiuose teisės aktuose numatytam teisiniam pagrindui, PPMM gali pateikti Jūsų asmens duomenis ikiteisminio tyrimo, teisėsaugos institucijoms, įgaliotoms valstybės institucijoms, teismui.

 

Jokiems kitiems fiziniams ir juridiniams tretiesiems asmenis Jūsų asmens duomenys nėra teikiami, nebent Jūs duotumėte sutikimą dėl to. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, nėra teikiami į kitas valstybes (įskaitant ne ES valstybes).

 

5. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite toliau aprašytas duomenų subjektams suteikiamas teises (laikantis BDAR reikalavimų). Informuojame, kad Jūsų teises įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą, tinkamai patvirtinus savo tapatybę (prašymus galite siųsti: Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB Žirmūnų g. 139A – 204 (II a.), LT-09120 Vilnius, el. p. info@ppmm.lt).

 

Jūsų teisės:

 

susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,
reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,
reikalauti, kad PPMM ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, (i) jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (ii) Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; (iii) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kt. BDAR numatyti pagrindai.
reikalauti, kad PPMM apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte PPMM susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti PPMM perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kt. ).

 

Informuojame, kad dėl savo duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, Jūs taip pat turite teisę kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

6. Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo

 

Jeigu turite bet kokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis: atsakingas asmuo – Viktoras Gricius, Pastatų projektavimo mokslas ir menas, MB adresas – Žirmūnų g. 139A – 204 (II a.), LT-09120 Vilnius, kontaktiniai duomenys – tel. +370 614 54721, el. p. info@ppmm.lt